Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Netel Group är personuppgiftsansvarig för whistleblower-funktionen. Adress: Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm. Telefon: +46 (0) 8-444 74 00. E-post: info@netelgroup.se. 

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Whistleblower-funktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas:De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: Netel Group har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i whistleblower-funktionen. Endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att kunna hantera anmälningar och leda undersökningar, och då endast till uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Rätt till registerutdrag m.m.Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Netel Group behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Netel Group bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.